MIM
Օրթոպեդիա

Օրթոպեդիա

Ատամների պրոթեզավորումն անհրաժեշտ է այն դեպքերում, երբ պլոմբավորմամբ ատամի վերականգնումն անհնար է, կամ եթե բացակայում եմ մեկ կամ մի քանի ատամ: